THE TEAM

Executive Heads

K. Harsha

+91-7702524998

harshakadali96@gmail.com

R. Prasanth

+91-8686550033

prashanthmarch6@gmail.com

S. Vivek

+91-8885386202

simhadrivivek@gmail.com

A. Ravi Teja

+91-9642676766

agururaviteja81@gmail.com

Event Heads

M.K. Vikas

8179199501

vikasvicky963@gmail.com

A.K. Pramod

+91-9030407727

pramod1309@gmail.com

P. Ramesh

+91-7702833687

ramme5005@gmail.com

Shaik Rizwan

+91-9966654027

shaikrizwan1996@gmail.com

Finance Heads

P. Ravi Kumar

+91-9985537812

ravisony9694@gmail.com

G. Tejeswar Rao

+91-8790140770

tejagudla1996@gmail.com